عکسی را که میبینید قسمت ورودی امامزادگان(برادران) کاشی کاری های گلدسته ها است که کاشی های کنده شده و هر دقیقه ممکن است روی سر زائران افتاده شود

تصویر در ادامه مطلب