تصاویر لوله های گاز زیر در محیط داخلی امامزادگان احمد و جعفر  هستند که برای روشنایی تعبیه شده اند.

 متاسفانه فاقد روشنایی هستند و در مواقع قطعی برق مسئله ساز اند.(چندروز پیش دم غروب که برق رفت توی امامزاده نماز جماعت را توی تاریکی خوندن مسئولین کجا بودن؟ 

تصاویر در ادامه مطلب