به نظر شما در سایت امامزادگان احمد و جعفر قسمت اداره اوقاف آباده چه کاربردی دارد و چرا ادره اوقاف برای خودش سایتی مجزا ندارد!!!!!

تصویر در ادامه مطلب

 

مسئول سایت امامزاده جواب بدهند.