چیزی نمیگوییم،

تصویر کولر باز شده 

گویای ماجرای آب شهر است-واقعا داره چه به سربدن ما میاد 

کی باید جواب بده منتظریم

تصاویر در ادامه مطلب